Sociale vraagstukken Onderwijs in internationaal perspectief

Primair onderwijs en voorschoolse educatie

Ongeveer 1,6 miljoen kinderen tussen 4 en 12 jaar gaan elke dag naar de basisschool. Dat is bijna 10% van de Nederlandse bevolking. De sector primair onderwijs (inclusief de scholen voor speciaal onderwijs) bestaat uit meer dan 7000 onderwijsinstellingen. Als in het primair onderwijs een goede basis wordt gelegd, kunnen leerlingen hun talenten ook in hun verdere schoolloopbaan optimaal ontwikkelen.

Wij ondersteunen schoolbesturen, rijksoverheid, gemeenten en andere partners, door middel van onderzoek en advies om de kwaliteit en de toegankelijkheid van het stelsel te waarborgen. Vragen die in ons werk aan bod komen zijn bijvoorbeeld: Welke ontwikkelingen zijn er rond bestuur en toezicht op onderwijsinstellingen? Zijn wet- en regelgeving passend voor de uitdagingen waarvoor de sector staat? Zijn aanpassingen nodig in regelgeving voor in stand houden, oprichten en beëindigen van onderwijsvoorzieningen? Welke randvoorwaarden zijn nodig voor scholen om goed te kunnen functioneren? Welke alternatieven hebben schoolbesturen en lokale bestuurders om de gevolgen van leerlingdaling op te vangen? Hoe kan de kwaliteit van leraren omhoog en welke voorwaarden spelen een rol?

Een belangrijk terrein waarop we als Ecorys veel onderzoek doen, is de relatie tussen school en omgeving. Hoe verhoudt de school zich tot andere voorzieningen in de wijk, gemeente en regio? Hoe werkt de samenwerking met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en hoe kan de gemeenten de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) borgen? Hoe meten we of een lokaal educatieve agenda effectief is? Welke leerlingstromen zijn er in de gemeente, zodat duidelijk wordt waar leerlingen vandaan komen en waar ze terechtkomen? Wat is nodig om passend onderwijs verder door te ontwikkelen? Ook op terreinen van onderwijsachterstandenbeleid, de opvang van vluchtelingenkinderen, het monitoren van thuiszitters en onderwijs op een andere locatie ondersteunen we beleidsmakers met onderzoek en advies. 

Voorbeeldprojecten
•    Ervaren regeldruk in onderwijs, cultuur en wetenschap 
•    MKBA Internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs 
•    Evaluatie leerplichtfunctie NL
•    Inventarisatie onderwijs op een andere locatie dan de school
•    Monitoring subsidie regionale Mobiliteitscentra po
•    Rendementsanalyse Bloemhofschool Rotterdam
•    Doorrekening Kindcentra 2020
•    Infomatievoorziening invoering Passend Onderwijs
•    Effectmeting sectorplan PO